کلیه فرکانسهای ماهواره هاتبرد - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

کلیه فرکانسهای ماهواره هاتبرد

اختصاصی خبرگذاری اولترا سیسیکم کلیه فرکانسهای ماهواره هاتبرد برای دوستان و همکاران اولترا

HOTBIRD 13°E
FERQ:10719 V 27500
FERQ:10727 H 30000
FERQ:10758 V 27500
FERQ:10775 H 27500
FERQ:10796 V 27500
FERQ:10815 H 27500
FERQ:10834 V 27500
FERQ:10853 H 29900
FERQ:10873 V 27500
FERQ:10892 H 27500
FERQ:10911 V 27500
FERQ:10930 H 30000
FERQ:10949 V 27500
FERQ:10971 V 29700
FERQ:10992 V 27500
FERQ:11013 H 29900
FERQ:11034 V 27500
FERQ:11054 H 27500
FERQ:11075 V 27500
FERQ:11137 H 27500
FERQ:11158 V 27500
FERQ:11179 H 27500
FERQ:11200 V 27500
FERQ:11240 V 27500
FERQ:11278 V 27500
FERQ:11296 H 27500
FERQ:11317 V 27500
FERQ:11334 H 27500
FERQ:11355 V 29900
FERQ:11373 H 27500
FERQ:11393 V 27500
FERQ:11411 H 27500
FERQ:11449 H 27500
FERQ:11471 V 27500
FERQ:11488 H 27500
FERQ:11508 V 27500
FERQ:11526 V 29700
FERQ:11541 V 22000
FERQ:11566 H 29900
FERQ:11585 V 27500
FERQ:11604 H 27500
FERQ:11623 V 27500
FERQ:11642 H 27500
FERQ:11662 V 27500
FERQ:11681 H 27500
FERQ:11727 V 27500
FERQ:11747 H 27500
FERQ:11766 V 29900
FERQ:11785 H 29900
FERQ:11804 V 27500
FERQ:11823 H 27500
FERQ:11843 V 29900
FERQ:11862 H 29900
FERQ:11881 V 27500
FERQ:11900 H 29900
FERQ:11919 V 29900
FERQ:11938 H 27500
FERQ:11958 V 27500
FERQ:11977 H 29900
FERQ:11996 V 29900
FERQ:12034 V 29900
FERQ:12054 H 29900
FERQ:12073 V 29900
FEEQ:12092 H 29900
FERQ:12111 V 27500
FERQ:12130 H 27500
FERQ:12149 V 27500
FERQ:12169 H 27500
FERQ:12188 V 27500
FERQ:12207 H 29900
FERQ:12226 V 27500
FERQ:12245 H 29900
FERQ:12265 V 27500
FERQ:12284 H 27500
FERQ:12322 H 27500
FERQ:12341 V 29900
FERQ:12360 H 29900
FERQ:12380 V 27500
FERQ:12399 H 29700
FERQ:12418 V 29900
FERQ:12437 H 29900
FERQ:12466 V 29900
FERQ:12476 H 29900
FERQ:12520 V 27500
FERQ:12539 H 30000
FERQ:12558 V 27500
FERQ:12597 V 27500
FERQ:12616 H 29900
FERQ:12635 V 29900
FERQ:12654 H 27500
FERQ:12673 V 29900
FERQ:12692 H 27500
FERQ:12713 V 29900
FERQ:12731 H 29900

 

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer