کد بیس کانال ورزشی تاجیکستان و کد بیس کانال لمر - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

کد بیس کانال ورزشی تاجیکستان و کد بیس کانال لمر

کد بیس کانالهای ورزشی

کد بیس طلو و لمر

کد بیس کانال ورزش تاجیکستان

کد بیس کانال اریانا

کد بیس کانال ارزو افعانستان

 

 

? TV-Varzish HD
۱۱۷۸۵ H 27500
Sid Code: 0005
? Biss: 1234 0000 ABCD 0000
? Biss: 1234 0046 ABCD 0078

? Match! TV
۱۲۶۱۷ H 8122
? Biss: 26 08 39 67 12 04 38 11

 

? TOLO HD Sid Code: 0641
? LEMAR HD Sid Code: 0642
۱۲۰۱۵ H 27500
? Biss: 31 2D BA 18 74 1F 55 EA

? Arezo HD TV
۱۲۰۱۵ H 27500
Sid Code: 0656
? Biss: A9 F8 E7 88 B1 C2 D3 46

? ۱ TV HD
۱۲۰۱۵ H 27500
Sid Code: 0645
? Biss: AB C1 23 8F AB C1 23 8F

? ATN TV
۱۲۰۱۵ H 27500
Sid Code: 065B
? Biss: 12 56 D7 3F 5D 01 AC 0A

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer