فرکانس های کانالهای فارسی زبان و دری زبان - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

فرکانس های کانالهای فارسی زبان و دری زبان

لیست کامل فرکانس های کانالهای فارسی زبان و دری زبان سه ماهواره پرطرفدار ایران

فرکانس های زیر در اکثر نقاط ایران پوشش خوبی دارد

لیست فرکانس شبکه های فارسی یاهست

▪️۱۱۹۰۰ H 27500
▪️۱۱۸۸۱ V 27500
▪️۱۱۷۶۶ V 27500
▪️۱۲۰۷۳ V 27500
▪️۱۱۹۵۸ V 27500
▪️۱۲۵۹۴ V 27500
▪️۱۱۹۹۶ V 27500
▪️۱۲۱۱۱ V 27500 HD
▪️۱۲۰۳۴ V 27500 HD
▪️۱۰۷۲۱ H 27500

▫️لیست فرکانس های فارسی هاتبرد

▪️۱۱۱۳۷ H 27500
▪️۱۱۰۵۴ H 27500
▪️۱۱۱۷۹ H 27500
▪️۱۱۲۹۶ H 27500
▪️۱۲۳۲۲ H 27500
▪️۱۱۶۰۴ H 27500
▪️۱۲۱۴۹ V 27500
▪️۱۲۲۲۶ V 27500
▪️۱۱۵۴۱ V 22000 HD
▪️۱۲۴۳۷ H 29900 HD

▫️لیست فرکانسهای جدید فارسی ماهواره یوتلست ۷ درجه شرقی

▪️۱۰۷۲۱ H 22000
▪️۱۱۲۲۱ H 27500
▪️۱۱۲۶۲ H 27500
▪️۱۱۳۰۴ H 29700 HD
▪️۱۱۳۴۵ H 27500
▪️۱۱۳۸۷ H 27500

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer